Lás­ka

jméno

Potře­bu­je ji každý člověk.

Žád­né dítě bez ní nemůže zdravě růst. Bez ní můžeme jen živořit, ne žít.

Celý svět po ní toužeb­ně volá. Lásko.

Kde ji najdeme? Odkud se bere, kde je její zdroj? Co můžeme udělat, když prožíváme pravou lásku, aby­chom ji nikdy nez­tratili? V lásce jsme se dotk­li věčnos­ti. Věděli jsme: Tohle by nemě­lo nikdy pře­s­tat. Pro­to jsem stvořen.

Jed­iným zdro­jem lásky je živý Bůh.
On sám – jeho bytost – je láska.

Ale lid­st­vo se ke své­mu stvořiteli obráti­lo zády. Nechce, aby vládl.
Ve své zaslepenos­ti a vzdoru jde dokonce tak daleko, že popírá jeho exis­ten­ci. Bouří se pro­ti němu.
Kvůli tomu větši­na lidí už svého krále a nejlepšího přítele nezná. Mnozí jej odmí­ta­jí jen pro­to, že nevědí, kdo skutečně je.

Lás­ka se ze svě­ta vytrácí, chladne, pro­tože lid­st­vo její zdroj ztrati­lo. Výsledek je dra­mat­ický a vidíme jej na celé zemi:

Sobectví, zlo­ba a nenávist nesou hrozné plody. Společen­ské struk­tu­ry jsou všude vrozk­ladu. Mil­iony lidí prcha­jí před svý­mi bližní­mi.


Bůh nás nechává svo­bod­ně rozhodovat. Dopouští, aby­chom pokračo­vali až k hořké­mu kon­ci. Z lásky k nám přišel sám v Ježíši, aby nám nabídl smíření. Aby za nás zemřel a tím pro každého z nás svým živ­otem umožnil nový začátek.

Není to jen nějaký starý příběh, nýbrž nád­h­erná skutečnost, kter­ou může každý zažít.

Smrt Ježíše na kříži má věčný výz­nam. Byla to největší událost svě­tových dějin. Touto smrtí je každý, kdo chce, smířen s Bohem a může při­j­mout Ježíše jako věčný život.

Spasením se může stát člověkem, který se líbí Bohu a být tak zachráněn před posled­ním sou­dem a věčným utr­pením. Jak mám Bohu říci, že se chci obrátit a poz­nat Ježíše jako spa­sitele? Jak mohu od Boha obdržet živ­ot a stát se jeho dítětem? (Jan 1.12: „Těm pak, kteří ho při­jali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Boží­mi dět­mi.”) Stačí vyz­nat hříchy a činit pokání. Musíme to však myslet vážně. Bůh vidí do srd­ce. Můžeme se napřík­lad prostě mod­lit: „Ježíši zachraň mě!“

Nebo mu můžete říct: „Pane Ježíši, děku­ji, že jsi za mě na kříži zemřel, za mou bezbožnost a za má prov­inění. Očisti mě prosím. Jsi Pánem nad vším, jsi svr­chovaný. Staň se i mým Pánem.
Žij ve mně svým duchem. Dej mi nové srd­ce, proměň mě zevnitř, abych byl takovým, jaký jsi Ty. Bože, chci Tě poz­nat.
Od téh­le chvíle chci v jed­notě s Tebou činit, co se líbí Tobě. Chci poz­nat Tvou lásku a předá­vat ji dál. Učiň ze mě milu­jícího člově­ka.“

Margrit Arnold
Tel.D: +49 178283598
arche-pirna.de

Miroslav Lau­da
Tel. CZ: +420 605803759

Nach oben